ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: сільськогосподарська кооперація, сільськогосподарський кооператив, державна підтримка, фермерське господарство

Анотація

У статті досліджено теоретико-прикладні аспекти проблем розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні на макроекономічному рівні. Установлено нестабільну та суперечливу динаміку розвитку сільськогосподарських кооперативів. Визначено, що розвиток сільськогосподарської кооперації стримують суперечності в законодавчому забезпеченні організації й функціонування кооперативів, відсутність спрямованої на її підтримку цілісної послідовної державної політики, низький рівень можливостей щодо залучення фінансових ресурсів та інвестицій для функціонування і розвитку кооперативів. Акцентовано, що розвиток сільськогосподарської кооперації відбувається переважно шляхом сприяння кооперуванню фермерських господарств. Обґрунтовано, що перспектива ефективного подальшого розвитку пов’язана з реалізацією Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» № 819-IX, розширенням державної підтримки шляхом збільшення обсягів фінансування та оптимізацією її структури, диверсифікацією джерел фінансування та їх раціональним поєднанням.

Посилання

Як працюють аграрні кооперативи в різних країнах. URL: http://carefield.com.ua/blog/id/jak-pracjujut-agrarni-kooperativi-v-riznih-krajinah-136/ (дата звернення: 20.01.2021).

Томич І.Ф., Корінець Р.Я., Гриценко М.П. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: початок шляху : практичний посібник. Київ, 2013. 95 с.

Рудік Н.М. Потенціал кооперації як системи соціально-економічних відносин та шляхи його реалізації. Агросвіт. 2020. № 7. С. 55–62. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3142&i=6 (дата звернення: 20.01.2021).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.01.2021).

Скрипник С.В. Пріоритети розвитку фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств : монографія. Херсон : Айлант, 2020. 385 с.

Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018–2020 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 664-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws /show/664-2017-%D1%80 (дата звернення: 20.01.2021).

В Україні зростає кількість обслуговуючих кооперативів – Віктор Шеремета / Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukrayini-zrostaye-kilkist-obslugovuyuchih-kooperativiv-viktor-sheremeta (дата звернення: 20.01.2021).

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» № 469/97-ВР від 17 липня 1997 р. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/181735___596565 (дата звернення: 25.01.2021).

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» № 819-IX від 21.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#Text (дата звернення: 25.01.2021).

Запитайте у юриста: що нового принесе закон про кооперацію. Agravery.com. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/zapitajte-u-urista-so-novogo-prinese-zakon-pro-kooperaciu (дата звернення: 20.01.2021).

Державна підтримка АПК-2020: програми, механізми, терміни. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/news/derzhpidtrimka-apk-2020-programi-mehanizmi-termini (дата звернення: 20.01.2021).

Socio-economic institutions for development of cooperation / O. Sakovska et al. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. Vol. 4. № 27. Р. 513–521.

Приліпко С.М. Забезпечення продовольчої безпеки держави завдяки діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ ст. : матеріали. I Всеукр. наук.-практ. конф., 30 листопада 2018 р. Київ : НАДУ, 2018. С. 267–268.

Carefield (2017) Yak pratsiiut ahrarni kooperatyvy v riznykh krainakh [How agrarian cooperatives work in different countries]. Available at: http://carefield.com.ua/blog/id/jak-pracjujut-agrarni-kooperativi-v-riznih-krajinah-136/ (accessed 20 January 2021).

Tomych I. F., Korinets R. Ya., Hrytsenko M.P. (2013) Silskohospodarskyi obsluhovuiuchyi kooperatyv: pochatok shliakhu. Praktychnyi posibnyk [Agricultural service cooperatives: the beginning of the way]. Kyiv (in Ukrainian).

Rudik N. M. (2020) Potentsial kooperatsii yak systemy sotsialno-ekonomichnykh vidnosyn ta shliakhy yoho realizatsii [The potential of cooperation as a system of social and economic relations and the ways to realize it]. Ahrosvit [Agroworld], № 7, pp. 55–62. Available at: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3142&i=6 (accessed 20 January 2021).

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statisics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 20 January 2021).

Skrypnyk S.V. (2020) Priorytety rozvytku fermerskykh hospodarstv ta silskohospodarskykh pidpryiemstv: monohrafiia [Priorities of the development of farms and agricultural enterprises]. Kherson: Ailant. (in Ukrainian)

Cabinet of Ministers of Ukraine (2017) Kontseptsiia rozvytku fermerskykh hospodarstv ta silskohospodarskoi kooperatsii na 2018-2020 roky skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13 veresnia 2017 r. № 664-р. [The concept of the development of farms and agricultural cooperation for 2018-2020 approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 13 September 2017 № 664-р]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws /show/664-2017-%D1%80 (accessed 20 January 2021).

Sheremeta V. (2019) V Ukraini zrostaie kilkist obsluhovuiuchykh kooperatyviv [The number of service cooperatives is increasing in Ukraine]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukrayini-zrostaye-kilkist-obslugovuyuchih-kooperativiv-viktor-sheremeta (accessed 20 January 2021).

Zakon online (1997) Zakon Ukrainy “Pro silskohospodarsku kooperatsiiu” № 469/97-VR vid 17 lypnia1997 r. [The Law of Ukraine “About agricultural cooperation” № 469/97-VR dated 17 July 1997]. Available at: https://zakononline.com.ua/documents/show/181735___596565 (accesses 25. January 2021).

Zakon. rada (2020) Zakon Ukrainy “Pro silskohospodarsku kooperatsiiu” № 819-IX vid 21.07.2020 r. [The Law of Ukraine “About agricultural cooperation” № 819-IX dated 21 July 2020]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#Text (accessed 25 January 2021).

Agravery (2010) Zapytaite u yurysta: shcho novoho prynese zakon pro kooperatsiiu [Ask a laywer: what news the law about cooperation will bring]. Available at: https://agravery.com/uk/posts/show/zapitajte-u-urista-so-novogo-prinese-zakon-pro-kooperaciu (accessed 20 January 2021).

Information and analytical portal of the AIC of Ukraine (2020) Derzhavna pidtrymka APK-2020: prohramy, mekhanizmy, terminy [Government support for the AIC-2020: programs, mechanisms and dates]. Available at: https://agro.me.gov.ua/ua/news/derzhpidtrimka-apk-2020-programi-mehanizmi-termini (accessed 20 January 2021).

Sakovska O., Shpykuliak О., Ushkarenko Iu., Chmut А. (2018). Socio-economic institutions for development of cooperation. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky [Financial and credit activity: the problems of theory and practice], vol. 4, № 27, pp. 513–521.

Prylipko S. М. (2018). Zabezpechennia prodovolchoi bezpeky derzhavy zavdiaky diialnnosti silskohospodarskykh obsluhovuiiuchykh kooperatyviv [Maintaining food security of the country due to the activity of agricultural service cooperatives]. Teoriia ta praktyka publichnoho upravlinnia ta administruvannia v ХХІ st. : Materialy I Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 30 lystopada 2018 r. [Theory and Practice of public management and administration: Conference Proceedings of the 1st Ukrinian scientific and practical conference (Ukraine, Kyiv, November, 30, 2018)]. Kyiv, pp. 267–268 (in Ukrainian).

Переглядів статті: 521
Завантажень PDF: 384
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Рудік, Н. (2021). ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (5), 47-58. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.5.6
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ