ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО САМОВРЯДУВАННЯ 1785–1870 рр.

Ключові слова: економічна політика, бюджети, кошторис, місцеве самоврядування, децентралізація

Анотація

У статті розглядається економічна політика місцевого самоврядування протягом 1785–1870 рр. Основну увагу приділено феномену децентралізації, введеному міському положенню 1785 р., яке надавало самостійність у формуванні та розпорядженні фінансовими потоками з метою унезалежнення самоврядування від центральної влади. Досвід дореволюційної роботи самоврядування вкрай важливий для нашого часу, оскільки на сучасному етапі українського державотворення відбуваються реформи місцевого самоврядування за принципами децентралізації, тому зможе послугувати позитивними тенденціями розвитку. У статті робиться спроба проаналізувати наслідки широко задуманої реформи щодо економічної політики місцевого самоврядування, аналізуються прибутково-видаткова частина та принципи формування і використання бюджетів у різних регіонах України.

Посилання

Варнавська І.В. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців спеціальності «Професійна освіта (Економіка)». Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : колективна монографія. Конін – Ужгород – Київ – Херсон : Посвіт, 2020. Том ІІІ. С. 19–30.

Великанов А. О хуторах, расположенных на Одесской городской земле. Одесса : Гор. тип., 1864. 234 с.

Велихов Л.А. Основы городского хозяйства: общее учение о городе, его управлении, финансах и методах хозяйствования. Москва : Наука, 1996. 466 с.

Володько В.В. Чиновники системи управління та судочинства Київського намісництва (80-ті – перша половина 90-х рр. XVIII ст.): соціопрофесійний портрет: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. Київ, 2007. 20 с.

Горбачев В.П. Городское самоуправление на Украине (по реформе 1870 г.) : дис. … канд. юрид. наук ; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Харків, 1995.

ДАХО. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 1303. Арк. 3–11.

ДАХО. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 961. Арк. 3–24.

Историческое обозрение города Полтавы. Полтава : Тип. Губ. Правления, 1856. С. 118–147.

Львов А. О земле как элементе богатства. Москва, 1853. 236 с.

Марченко О.М. Міське самоврядування на Півдні України у другій половині XIX ст. : дис. ... канд.. іст. наук : 07.00.01. Одеса, 1997. 180 с.

Павловский И.Ф. Полтава. Исторический очерк ее как губернського города в епоху управления генерал-губернаторами (1802–1856). Харьков : Сага, 2009. С. 35–43.

Памятная книжка Подольской губернии на 1911 г. Каменец-Подольский : Тип. Губ Правления, 1911. С. 153–160.

Памятная книжка Нижегородской губернии на 1855 г. Нижний Новгород : Тип. Губ. Правления. 1855. С. 187–198.

Памятная книжка Воронежской губернии на 1856 г. Воронеж : Тип. Губ. Правления. 1856. С. 43–54.

Памятная книжка Олонецкой губернии на 1857 г. Петрозаводск : Тип. Губ. Правления, 1857. С. 152–180.

Плаксій Т.М. Міське самоврядування Середньої Наддніпрянщини в другій половині XIX – на початку XX століть : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. Запоріжжя, 2001. 192 с.

Прищепа О.П. Міста Волині другої половини XIX – початку XX ст. : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Чернівці, 2003. С. 108–111.

Ушинский А. О значении мануфактурной промышленности. Санкт-Петербург, 1858. Т. 1. 107 с. ; Т. 2. 128 с.

Черемісін О.В. Фінанси міського самоврядування Півдня України в кінці XVIII – першій половині XIX ст. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2012. Вип. 33. С. 113–121.

Чорний Д.М. Міста Лівобережжя України наприкінці XIX – початку XX ст. : дис. докт. іст. наук : 07.00.01. Харків, 2008. С. 246–252.

Шара Л.М. Становлення органів самоврядування у містах і посадах Чернігівської губернії в останній третині XIX ст. : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Харків, 2002. С. 67–87.

Щерба Т.О. Міське самоврядування на Правобережній Україні у другій половині XIX століття : дис. ... канд.. іст. наук : 07.00.01. Донецьк, 2001. 223 с.

Varnavska I. V. (2020) Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv spetsialnosti «Profesiina osvita (Ekonomika)» [Formation of communicative competence of future specialists in the specialty «Vocational Education (Economics)»]. Rozvytok suchasnoi osvity i nauky: rezultaty, problemy, perspektyvy. Tom III: Konstatatsii ta dialohy v prostori nauky ta osvity. Konin–Uzhhorod–Kyiv–Kherson: Posvit. (in Ukrainian)

Velykanov A. (1864) O khutorakh, raspolozhennikh na Odesskoi horodskoi zemle [About the farms located on the Odessa city land]. Odessa: Hor. typ. (in Russian)

Velykhov L. A. (1996) Osnovi horodskoho khoziaistva: obshchee uchenye o horode, eho upravlenyy, fynansakh y metodakh khoziaistvovanyia [Basics of urban economy: general doctrine of the city, its management, finance and methods of management]. Moscow: Nauka. (in Russian)

Volodko V. V. (2007) Chynovnyky systemy upravlinnia ta sudochynstva Kyivskoho namisnytstva (80-ti – persha polovyna 90-kh rr. XVIII st.): sotsio-profesiinyi portret [Officials of the management and judicial system of the Kyiv governorate (80s - first half of the 90s of the XVIII century)] (PhD Thesis), Kyiv.

Horbachev V. P. (1995). Horodskoe samoupravlenye na Ukrayne (po reforme 1870 h.) [City government in Ukraine (according to the reform of 1870)] (PhD Thesis), Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V. N. Karazina.

DAHO. F. 14. Op. 1. Spr. 1303. Ark. 3 – 11.

DAHO. F. 14. Op. 1. Spr. 961. Ark. 3 – 24.

Ystorycheskoe obozrenye horoda Poltavi [Historical review of the city of Poltava]. (1856) Poltava: Typ. Hub. Pravlenyia. S. 118-147.

Lvov A. (1853) O zemle kak elemente bohatstva [About land as an element of wealth]. Moscow. (in Russian)

Marchenko O. M. (1997). Miske samovriaduvannia na Pivdni Ukrainy u druhii polovyni XIX st. [City self-government in the South of Ukraine in the second half of the XIX century] (PhD Thesis), Odesa.

Pavlovskyi Y. F. (2009) Poltava. Ystorycheskyi ocherk ee kak hubernskoho horoda v epokhu upravlenyia heneral-hubernatoramy (1802–1856). [Poltava. Historical sketch of it as a provincial town in the era of governor-general management (1802-1856)]. Kharkiv: Saha. (in Russian)

Pamiatnaia knyzhka Podolskoi hubernyy na 1911 h. [Commemorative book of Podolsk province for 1911]. (1911) Kamenets-Podolskyi: Typ. Hub Pravlenyia.

Pamiatnaia knyzhka Nyzhehorodskoi hubernyy na 1855 h. [Commemorative book of the Nizhny Novgorod province for 1855]. (1855) Nyzhnyi Novhorod: Typ. Hub. Pravlenyia.

Pamiatnaia knyzhka Voronezhskoi hubernyy na 1856 h. [Commemorative book of the Voronezh province for 1856]. (1856) Voronezh: Typ. Hub. Pravlenyia.

Pamiatnaia knyzhka Olonetskoi hubernyy na 1857 h. [Commemorative book of Olonets province for 1857]. (1857) Petrozavodsk: Typ. Hub. Pravlenyia.

Plaksii T. M. (2001) Miske samovriaduvannia Serednoi Naddniprianshchyny v druhii polovyni XIX – na pochatku XX stolit. [City self-government of the Middle Dnieper region in the second half of the XIX – early XX centuries] (PhD Thesis), Zaporizhzhia.

Pryshchepa O.P. (2003) Mista Volyni druhoi polovyny XIX – pochatku XX st. [Cities of Volhynia in the second half of XIX – early XX centuries] (PhD Thesis), Chernivtsi.

Ushynskyi A. (1858) O znachenyy manufakturnoi promishlennosty. [On the importance of the manufacturing industry]. Saint-Petersburgh. (in Russian)

Cheremisin O. V. (2012) Finansy miskoho samovriaduvannia Pivdnia Ukrainy v kintsi XVIII – pershii polovyni XIX st [Finances of city self-government of the South of Ukraine in the end of XVIII – first half of XIX centuries]. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu: Vyd-vo «ZNU», vol. 33, pp. 113 –121.

Chornyi D. M. (2008) Mista Livoberezhzhia Ukrainy naprykintsi XIX – pochatku XX st. [Cities of the Left Bank of Ukraine in the late XIX – early XX centuries] (PhD Thesis), Kharkiv.

Shara L.M. (2002) Stanovlennia orhaniv samovriaduvannia u mistakh i posadakh Chernihivskoi hubernii v ostannii tretyni XIX st. [Formation of self-government bodies in cities and positions of the Chernihiv province in the last third of the XIX century] (PhD Thesis), Kharkiv.

Shcherba T.O. (2001) Miske samovriaduvannia na Pravoberezhnii Ukraini u druhii polovyni XIX stolittia [City self-government on the Right Bank of Ukraine in the second half of the XIX century] (PhD Thesis), Donetsk.

Переглядів статті: 368
Завантажень PDF: 269
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Черемісін, О. (2021). ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО САМОВРЯДУВАННЯ 1785–1870 рр. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (5), 7-15. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.5.1
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ