ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ТОВАРІВ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Ключові слова: аудит, облік, аграрні підприємства, товари, товарні запаси, організаційно-методичні засади, процедури, етапи, Національні стандарти, експерти, програмне забезпечення

Анотація

У статті розглянуто організаційно-методичні засади здійснення аудиту товарів і то- варних запасів на аграрних підприємствах. Обґрунтовано основні етапи, процедури і ме- тоди його проведення, первинні й звітні облікові документи щодо руху товарів і товарних запасів. Виявлено види ризиків на рівні зловживань та недостатньої фаховості аудиту. Установлено, що методика та організація аудиту товарів здійснюється за загальними методами проведення аудиторської перевірки будь-якого виду діяльності підприємства. Визначено, що програма аудиторської перевірки необхідна для найбільш ефективного розподілу роботи всередині аудиторської групи і для контролю над ходом аудиторської перевірки з боку керівництва аудиторської фірми. Обґрунтовано моменти стосовно дій аудитора з перевірки обліково-фінансової звітності, що несе інформацію про операції з товарами. Перспективи вдосконалення аудиту товарів пов'язані з дотриманням Націо- нальних нормативів, залученням експертів, використанням програмного забезпечення.

Посилання

Дорош Н.І. Аудит: теорія і практика. Київ : Знання, 2006. 495 с.

Станкевич Г. Особливості системи внутрішнього контролю підприємства та роботи внутрішнього аудитора. Аудитор України. 2014. № 9(226). С. 32–37.

Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах : підручник / В.Я. Плаксієнко та ін. Київ : Центр учбової літератури, 2014. 515 с.

Стахов О.І. Аудит руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. Молодий вчений. 2018. № 4(56). С. 147–152.

Сахно Л.А. Екологічний облік і аудит у реформуванні традиційної системи обліку на підприємстві. Облік і фінанси АПК. 2009. № 1. С. 89–92.

Виноградова М.О., Жидєєва Л.І. Аудит : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2014. 654 с.

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2018. № 9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text.

Ігнатенко М.М., Мармуль Л.О. Облік, оцінка й діагностика фінансово-економічних результатів діяльності у стратегічному менеджменті підприємств і організацій. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Вип. 6(11). URL: http:// http://www.easterneurope-ebm.in.ua/11-2017-ukr.

Ігнатенко М.М. Формування інформаційної безпеки підприємств і організацій в умовах автоматизації обліку та фінансової звітності. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. № 4. С. 84–88.

Бурлан С.А., Каткова Н.В. Аудит ефективності діяльності підприємства: методичний аспект. Проблеми економіки. 2015. № 1. C. 187–193.

Гончар Л.А. Аудит фінансових результатів діяльності підприємства: проблеми та шляхи вирішення. Молодий вчений. 2016. № 3(30). С. 52–55.

Transformation of approaches to determine influence factors in the economic development models / L.O. Marmul et al. International Journal of Economics & Business Administration. 2019. Vol. VII. Іss. 2. Р. 290–301.

Іванова Н.А., Ролінський О.В. Організація та методика аудиту : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 216 с.

Use of international accounting and financial reporting standards in enterprise management / M. Kotsupatriy et al. International Journal of Management. 2020. № 11(5). P. 788–796.

Dorosh N.I. (2006) Audyt: teoriya i praktyka [Audit: theory and practice]. Kyiv: Znannya. (in Ukrainian)

Stankevych H. (2014) Osoblyvosti systemy vnutrishnʹoho kontrolyu pidpryyemstva ta roboty vnutrishnʹoho audytora [Features of the internal control system of the enterprise and the work of the internal auditor]. Audytor Ukrayiny, no. 9(226), pp. 32-37.

Plaksiyenko V.Ya. (2014) Bukhhaltersʹkyy oblik u vyrobnychykh ta ahroservisnykh kooperatyvakh [Accounting in production and agricultural service cooperatives]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury. (in Ukrainian)

Stakhov O.I. (2018) Audyt rukhu tovariv na pidpryyemstvakh rozdribnoyi torhivli [Audit of the movement of goods at retail enterprises]. Molodyy vchenyy, no. 4(56), pp. 147-152.

Sakhno L.A. (2009) Ekolohichnyy oblik i audyt v reformuvanni tradytsiynoyi systemy obliku na pidpryyemstvi [Environmental accounting and audit in reforming the traditional accounting system at the enterprise]. Oblik i finansy APK, no. 1, pp. 89-92.

Vynohradova M.O., Zhydyeyeva L.I. (2014) Audyt [Audit]. Kyiv: «Tsentr uchbovoyi literatury». (in Ukrainian)

Vidomosti Verkhovnoyi Rady (2018). Zakon Ukrayiny “Pro audyt finansovoyi zvitnosti ta audytorsʹku diyalʹnistʹ” [Law of Ukraine “On Audit of Financial Statements and Audit Activities”], no. 9. available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text (accessed 25 November 2020).

Ihnatenko M.M., Marmulʹ L.O. (2017) Oblik, otsinka y diahnostyka finansovo-ekonomichnykh rezulʹtativ diyalʹnosti u stratehichnomu menedzhmenti pidpryyemstv i orhanizatsiy [Accounting, evaluation and diagnosis of financial and economic results of activities in the strategic management of enterprises and organizations]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya, no. 6(11). available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/11-2017-ukr (accessed 25 November 2020).

Ihnatenko M.M. (2017) Formuvannya informatsiynoyi bezpeky pidpryyemstv i orhanizatsiy v umovakh avtomatyzatsiyi obliku ta finansovoyi zvitnosti [Formation of information security of enterprises and organizations in terms of automation of accounting and financial reporting]. Visnyk Berdyansʹkoho universytetu menedzhmentu i biznesu, no. 4, рр. 84-88.

Burlan S.A., Katkova N.V. (2015) Audyt efektyvnosti diyalʹnosti pidpryyemstva: metodychnyy aspect [Audit of efficiency of activity of the enterprise: methodical aspect]. Problemy ekonomiky, no. 1, pp. 187-193.

Honchar L.A. (2016) Audyt finansovykh rezulʹtativ diyalʹnosti pidpryyemstva:problemy ta shlyakhy vyrishennya [Audit of financial results of the enterprise: problems and solutions]. Molodyy vchenyy, no. 3 (30), pp. 52-55.

Marmul L.O., Ignatenko M.M., Ushakov D.S., Kuchyn S.P. (2019) Transformation of approaches to determine influence factors in the economic development models. International Journal of Economics & Business Administration, vol. VII, iss. 2, pp. 290-301.

Ivanova N.A., Rolinsʹkyy O.V. (2008) Orhanizatsiya ta metodyka audytu [Organization and methods of audit]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury. (in Ukrainian)

Kotsupatriy M., Ksonzhyk I., Skrypnyk S., Shepel I., Koval S. (2020) Use of international accounting and financial reporting standards in enterprise management. International Journal of Management, no. 11(5), pp. 788-796.

Переглядів статті: 285
Завантажень PDF: 263
Опубліковано
2020-12-16
Як цитувати
Коваль, С. (2020). ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ТОВАРІВ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 169-176. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.21
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ