НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБСЯГУ І СТРУКТУРИ ГРОШОВОЇ МАСИ В УКРАЇНІ

  • І.М. Пріхно Черкаський державний технологічний університет https://orcid.org/0000-0003-2922-5548
  • І.П. Частоколенко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • А.П. Марченко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
Ключові слова: грошова маса, грошові агрегати, монетизація економіки, структура грошової маси, грошово-кредитна система

Анотація

У статті подано тлумачення терміна «грошова маса» і з’ясовано, що вимірювання грошової маси здійснюється за допомогою грошових агрегатів, яких в Україні налічу- ється чотири (М0, М1, М2, М3). Окреслено зміст та основні характеристики грошових агрегатів, здійснено їх порівняння. Проаналізовано динаміку зміни грошових агрегатів в Україні протягом останніх років в абсолютному вираженні, а також досліджено питому вагу грошових агрегатів у загальній грошовій масі. Проаналізовано рівень мо- нетизації економіки України на основі розрахунку співвідношення грошового агрегату М0 та ВВП і співвідношення грошового агрегату М2 та ВВП. Отримано результати дослідження грошової маси, грошових агрегатів та показників, що свідчать про рі- вень монетизації економіки, зіставлено їх із нормативними значеннями, на основі чого зроблено висновки щодо тенденцій, притаманних сучасній грошово-кредитній системі України. Запропоновано основні напрями оптимізації обсягу й структури грошової маси в Україні.

Посилання

Гроші та кредит : підручник / за ред. О. Дзюблюка. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 892 с.

Шишкіна О., Краснянська Ю. Діагностування стану і структури грошової маси у контексті монетизації економіки України. Фінансові дослідження. 2016. № 1 (1). С. 32–42.

Статистичний щорічний України. 2019 / за ред. І. Вернера. Київ : Державна служба статистики України, 2020. 465 с.

Божанова О. Аналіз стану грошової маси в Україні як складові монетарної політики. Молодий вчений. 2016. № 3 (30). С. 19–23.

Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах). Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 09.12.2020).

Варцаба В., Огородник В. Грошовий ринок України у контексті трансформаційних процесів. Економіка та держава. 2017. № 10. С. 9–12.

Мостовенко Н. Готівкова складова грошового обігу як важливий монетарний показник. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2012. Вип. 9 (33). Ч. 2. С. 250–257.

Омельченко О., Рац О. Аналіз та регулювання грошової маси України. Ефективна економіка. 2018. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/54.pdf (дата звернення: 09.12.2020).

Міщенко С. Проблеми вдосконалення структури сучасної грошової системи. Економіка та держава. 2010. № 12. С. 167–169.

Швайко М. Особливості грошово-кредитної політики України в сучасних умовах. Соціальна економіка. 2016. Т. 51. № 1. С. 82–87.

Dzyublyuk O. (2018) Hroshi ta kredyt [Money and credit]. Ternopil: TNEU. (in Ukrainian)

Shyshkina O., Krasnyans’ka Yu. (2016) Diahnostuvannya stanu i struktury hroshovoyi masy u konteksti monetyzatsiyi ekonomiky Ukrayiny [Diagnosing the state and structure of the money supply in the context of monetization of Ukraine’s economy]. Financial Researches, no. 1 (1), pp. 32–42.

Verner I. (2019) Statystychnyy shchorichnyy Ukrayiny [Statistical annual of Ukraine]. Kyiv: State Statistics Service. (in Ukrainian)

Bozhanova O. (2016) Analiz stanu hroshovoyi masy v Ukrayini yak skladovi monetarnoyi polityky [Analysis of the state of the money supply in Ukraine as components of monetary policy]. Young Scientist, no. 3 (30), pp. 19–23.

Valovyy vnutrishniy produkt (u faktychnykh tsinakh) [Gross domestic product (at actual prices)]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny : website. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 09 December 2020).

Vartsaba V., Ohorodnyk V. (2017) Hroshovyy rynok Ukrayiny u konteksti transformatsiynykh protsesiv [The money market of Ukraine in the context of transformation processes]. Economy and State, no. 10, pp. 9–12.

Mostovenko N. (2012) Hotivkova skladova hroshovoho obihu yak vazhlyvyy monetarnyy pokaznyk [Cash component of money circulation as an important monetary indicator]. Economic sciences. Accounting and Finance Series, no. 9 (33), pp. 250–257.

Omel’chenko O., Rats O. (2018) Analiz ta rehulyuvannya hroshovoyi masy Ukrayiny [Analysis and regulation of the money supply of Ukraine]. Effective Economy, no. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/54.pdf (accessed 09 December 2020).

Mishchenko S. (2010) Problemy vdoskonalennya struktury suchasnoyi hroshovoyi systemy [Problems of improving the structure of the modern monetary system]. Economy and State, no. 12, pp. 167–169.

Shvayko M. (2016) Osoblyvosti hroshovo-kredytnoyi polityky Ukrayiny v suchasnykh umovakh [Features of monetary policy of Ukraine in modern conditions]. Social Economy, no. 1, vol. 51, pp. 167–169.

Переглядів статті: 354
Завантажень PDF: 309
Опубліковано
2020-12-16
Як цитувати
Пріхно, І., Частоколенко, І., & Марченко, А. (2020). НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБСЯГУ І СТРУКТУРИ ГРОШОВОЇ МАСИ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 161-168. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.20
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ