ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

  • Т.С. Незвещук-Когут Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
  • В.А. Язіна Університет митної справи та фінансів
Ключові слова: готельно-ресторанне господарство, індустрія туризму, соціально- економічний розвиток, туристична політика

Анотація

Стаття присвячена засадам функціонування та розвитку готельно-ресторанного господарства, що є основною складовою частиною сфери туризму. Розглянуто акту- альність створення ефективної системи регулювання готельно-ресторанним господар- ством у туризмі та обґрунтовано необхідність застосування багатоелементної систе- ми функціонування туристичної індустрії України. Готельно-ресторанне господарство розглянуто як один з пріоритетних напрямів розвитку туристичного господарства, що здійснює вагомий вплив на соціально-економічний розвиток України. Визначено основні складові частини управління туристичною індустрією. Особливу увагу приділено визна- ченню елементів туристичної індустрії, які створюють комплексну систему управлін- ня туристичним господарством як важливим сектором економіки, що відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку України. Наведено деякі заходи індустрії туриз- му щодо підвищення рівня сучасного економічного розвитку країни в умовах поширення пандемії Covid-19.

Посилання

Travel & Tourism Economic Impact 2019 / World Travel & Tourism Council. URL: www.wttc.org/research/economicimpactanalysis/countryreports (дата звернення: 20.10.2020).

Войнаренко С.М. Комунікативна політика підприємств у сучасних умовах. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 6. T. 2. С. 51–54.

Данько Н.І. Управління якістю готельних підприємств в Україні. Проблеми економіки. 2011. № 1. С. 67–72.

Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник. Київ : Знання, 2008. 483 с.

Максимюк С.О. Організаційний механізм економічної безпеки на прикладі підприємств індустрії гостинності. Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали наукової конференції. Львів: ЛТЕУ, 2017. С. 428–430.

Миронова М.І., Миронов Ю.Б. Показники ефективності діяльності підприємств індустрії гостинності. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. C. 517–520.

Валінкевич Н.В., Орлова К.Є. Удосконалення економічного механізму оцінки стану розвитку туризму в регіоні. Економіка. Управління. Інновації. 2010. № 1. С. 63–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_1_4 (дата звернення: 20.10.2020).

Федорченко В.К. Уніфіковані технології готельних послуг. Київ : Вища школа, 2001. 237 с.

Travel & Tourism Economic Impact 2019 / World Travel & Tourism Council. Available at: www.wttc.org (accessed 20 October 2020).

Voinarenko S.M. (2011) Komunikatyvna polityka pidpryiemstv u suchasnykh umovakh [Communicative enterprise policy in modern conditions]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no. 6, vol. 2, pp. 51–54.

Danko N.I. (2011) Upravlinnia yakistiu hotelnykh pidpryiemstv v Ukraini [Quality Management of Hotel Enterprises in Ukraine]. Problemy ekonomiky, no. 1, pp. 67–72.

Kovalenko L.O., Remnova L.M. (2008) Finansovyi menedzhment [Financial management]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Maksimyuk S.O. (2017) Organіzacіjnij mekhanіzm ekonomіchnoі bezpeki na prikladі pіdpriemstv іndustrіi gostinnostі [Organizational mechanism of economic security on the example of enterprises of the hospitality industry]. Lviv: LTEU, pp. 428–430.

Mironova M.І., Mironov Y.B. (2020) Pokazniki efektivnostі dіyal’nostі pіdpriєmstv іndustrіі gostinnostі [Indicators of efficiency of enterprises of the hospitality industry]. Cherkasy: Eastern European University of Economics and Management, pp. 517–520.

Valinkevych N.V., Orlova K.E. (2010) Udoskonalennia ekonomichnoho mekhanizmu otsinky stanu rozvytku turyzmu v rehioni [Improving the economic mechanism for assessing the state of tourism development in the region] Ekonomika. Upravlinnya. Innovacziyi. [Economy. Management. Innovation] (electronic journal), no. 1, pp. 63–68. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_1_4 (accessed 20 October 2020).

Fedorchenko V.K. (2001) Unifikovani tekhnolohii hotelnykh posluh [Unified technologies for hotel services] (Ukraine, Kiev, 2001). Kyiv: Vyshcha shkola. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 347
Завантажень PDF: 255
Як цитувати
Незвещук-Когут, Т., & Язіна, В. (1). ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 51-57. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.6
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ